To jest oficjalna deklaracja dostępności strony
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.siennicanadolna.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2000-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-15

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do osób odpowiedzialnych. Osobą odpowiedzialną jest Pani Małgorzata Policha. Można także zadzwonić na numer telefonu 82 577 02 85. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dokumenty i Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedowidzących, nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących. Pliki te będą stopniowo uzupełniane. Na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.04.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Witryna szkoły ma możliwość powiększenia tekstu publikowanego na stronie, przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie Portalu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

Backspace – przejdź do poprzedniej strony

Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

Shift i Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

Spacja- zaznaczenie checkboxu w formularzu

Spacja lub PgDn - przewinięcie strony w dół o jeden ekran

Ctrl i + - powiększenie całej zawartości strony

Ctrl i - pomniejszenie całej zawartości strony

Ctrl i 0 - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

Home - przejście na górę strony

End - przejście na dół strony

Na stronie znajdują się pliki do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. w związku z brakiem nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Pliki te będą sukcesywnie uzupełniane.

Dostępność Architektoniczna:

Siedziba szkoły jest w Siennicy Nadolnej 79A, 22-302 Siennica Nadolna. Do szkoły prowadzi jedno wejście główne (przystosowane dla osób niepełnosprawnych) od frontu budynku, oraz wejście od strony szatni - prawa strona budynku.
Przed budynkiem są dostępne miejsca parkingowe dla rodziców, gości oraz zaopatrzenia. W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. 

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.